Live Chat Software by Kayako
 News Categories
(24)Microsoft Technet (2)StarWind (6)TechRepublic (4)ComuterTips (1)SolarWinds (1)Xangati (1)MyVirtualCloud.net (29)VMware (8)NVIDIA (9)VDI (1)pfsense vRouter (4)VEEAM (3)Google (2)RemoteFX (1)developers.google.com (1)MailCleaner (1)Udemy (1)AUGI (2)AECbytes Architecture Engineering Constrution (8)VMGuru (2)AUTODESK (9)storageioblog.com (1)Atlantis Blog (34)AT.COM (2)community.spiceworks.com (1)archdaily.com (16)techtarget.com (3)hadoop360 (3)bigdatastudio (1)virtualizetips.com (1)blogs.vmware.com (3)VECITA (1)vecom.vn (1)Palo Alto Networks (5)itnews.com.au (2)serverwatch.com (1)Nhịp Cầu đầu tư (3)VnEconomy (1)Reuters (1)Tom Tunguz (1)Medium.com (1)Esri (1)www.specommerce.com (1)tweet (1)Tesla (1)fool.com (7)ITCNews (1)businessinsider.com (1)hbr.org Harvard Business Review (1)Haravan (2)techcrunch.com (1)vn.trendmicro.com (4)thangletoan.wordpress.com (3)IBM (1)www.droidmen.com (2)blog.parallels.com (1)betanews.com (9)searchvmware.techtarget.com (1)www.bctes.com (1)www.linux.com (4)blog.capterra.com (1)theelearningcoach.com (1)www.examgeneral.com (1)www.wetutoringnation.com (1)chamilo.org/ (1)www.formalms.org (1)chalkup.co (1)www.mindonsite.com (4)www.microsoft.com (5)moodle.org (4)moodle.croydon.ac.uk (3)opensource.com (1)1tech.eu (1)remote-learner.net (1)paradisosolutions.com (3)sourceforge.net (1)elearningindustry.com (27)searchbusinessanalytics.techtarget.com (1)nscs.gov.sg (1)virten.net (1)fastest.com.vn (5)elearninglearning.com (2)www.computerweekly.com (1)youtube.com (1)www.techradar.com (3)computer.howstuffworks.com (2)techz.vn (2)techsignin.com (1)itworld.com (21)searchsecurity.techtarget.com (1)makeuseof.com (1)nikse.dk (1)4kdownload.com (1)thegioididong.com (1)itcentralstation.com (1)www.dddmag.com (2)Engenius (1)networkcomputing.com (1)woshub.com (1)hainam121.wordpress.com (1)www.lucidchart.com (1)www.mof.gov.vn (3)www.servethehome.com (6)www.analyticsvidhya.com (1)petewarden.com (2)ethinkeducation.com (1)jpmorganchase.com (1)TheExcelClub.com (1)www.driftar.ch (1)socialcompare.com (1)www.datapine.com (1)www.fintechfutures.com (1)ithinkvirtual.com (1)jorgedelacruz.uk (1)docs.min.io (1)www.maketecheasier.com (1)www.flackbox.com (1)www.mssqltips.com (1)www.vietsunshine.com.vn (1)securitydaily.net (1)www.hoangweb.com (2)VTV (5)NguyenTatThanh School
RSS Feed
Latest Updates
Apr
3
ROBUSTA Training trực tuyến thông qua Microsoft Teams
Posted by Thang Le Toan on 03 April 2020 11:02 AM

Giảng viên của ROBUSTA hoặc các bạn trợ giảng, quản trị kinh doanh của khóa học có thể dùng Teams Desktop hoặc Web Teams và tạo ra mã môn hoặc tên lớp học:


 

Tạo Create a Team


Nhập tên khóa học, Mức độ ưu tiên: PublicCó thể thêm “Add Member” là các bạn Kinh doanh làm trợ giảng, Quản trị lớp sẽ giúp giảng viên:

 • Tạo lịch học,
 • Soạn thư mời tham gia vào lớp học (invite join class room),
 • Theo dõi danh sách học viên, chất lượng học tập và các vấn đề Giáo vụ của lớp.


 

Hoặc Add học viên kiểu Guest (nhập địa chỉ email của học viên) Cách này phụ thuộc vào hệ thống của Teams Admin phân quyền, cấu hình domain


 

Giảng viên có thể Add tiếp các Channel làm thành các modules học phần, học tới đâu channel được mở tới đó (hoặc tạo trước như dàn bài/đề cương giảng dậy) 

Muốn thêm học viên, Giảng viên hoặc kinh doanh có thể vào Tên lớp học và bấm chọn Add member


Trường hợp nhập địa chỉ gmail.com mà bị báo lỗi “We didn’t find any matches” là do Admin của Teams và Office 365 của ROBUSTA đã không add Domain này được phép meeting,chat, call với Teams của ROBUSTA

Tham khảo link:
http://support.atcom.vn/index.php?/News/NewsItem/View/676/microsoft-teams-guest-access-permissions-settings-and-how-to-add-a-guest

Gợi ý và Lưu ý:

1.Việc thêm “add member” học viên/sinh viên/ học sinh như là 1 member có thể gây lỗi sự cố lớp học, do quyền ngầm định của member sẽ có quyền xóa.

2.Cân nhắc hạn chế các quyền của member kể cả Kinh Doanh hoặc Giáo vụ hoặc Trợ giảng “Sales” khi tham gia vào lớp do họ có thể thao tác nhầm như: “Delete Channels”.


 

3.Trường hợp các học viên, sinh viên, học sinh đều có địa chỉ email ngoài “External address” thì quyền của họ là Guest nên sẽ không có các quyền tác động đến Teams và Class room/channel/topic.

4.Để cho học viên, sinh viên, học sinh hoặc Doanh nghiệp/đối tác có thể truy cập tham gia buổi họp/ lớp học theo lịch đã định sẵn thì

 • Giảng viên hoặc trợ giảng sẽ soạn 1 lịch Schedule Meeting và gán các địa chỉ email “Địa chỉ ngoài” của những người học vào lịch nói trên:


 

Dưới Tiêu đề của lớp học/ buổi họp, Kinh Doanh nhập địa chỉ e-mail của người học/họp và bấm Invite <email@address>


 

Như vậy, sau khi Giảng viên cùng các bạn Trợ giảng gửi thư mời này (lịch học/họp) sẽ gửi tới đúng địa chỉ email của người học/họp với nội dung


 

Cuối cùng là màn hình của người dùng (học viên/học sinh/ sinh viên/ khách hàng/đối tác) sau khi click link vào đường dẫn trong thư mà Giảng viên/trợ giảng đã gửi lịch học.


 

Nếu người dùng không muốn cài phần mềm Teams Desktop vào máy cá nhân, mà dùng luôn trình duyệt Web để vào lớp học

thì chỉ cần bấm nút “cancel”


Tiếp theo đó bấm vào nút “Join on the Web instead”


Cửa sổ lớp học hiển thị


 

 • Hãy nhập họ tên đầy đủ của bạn
 • Hãy tắt camera và tắt Mic trước khi bấm nút “join now”

Lúc này, Giảng viên đã đợi chờ bạn ở sau nút bấm “join now”.

 

Chúc các bạn thành công!


Read more »Apr
3
Microsoft Teams guest access: Permissions, settings, and how to add a guest
Posted by Thang Le Toan on 03 April 2020 08:12 AM

When it comes to collaborating with external users, you have a few options, but which one is best? We explain the ins and outs of Microsoft Teams guest access—from permissions, to settings, to how to add a guest.

Microsoft Teams makes it easier than ever to collaborate with the right people—both inside and outside of your organization. And when it comes to granting outside users access to your resources, you actually have a few different options.

External sharing is a great way to share documents, files, folders, lists, libraries, and even complete sites in your SharePoint Online. But what happens if you want to collaborate with people outside your organization across multiple products—communicating through chat or coordinating meetings with a shared calendar?

In that case, you can invite someone outside your organization to become a guest access user in Microsoft Teams. That way, they can access your team's resources, share files, and join a group chat with other team members.

Without further ado, let's explore how to collaborate securely using guest access in Teams.

 


Microsoft Teams guest access permissions

To understand guest access, we should point out that guest access differs from external access in Microsoft Teams.

 • External access gives access permission to an entire domain—allowing Teams users from other domains to find, contact, and set up meetings with you. External users can call you through Teams and send instant messages. But if you want them to be able to access teams and channels, guest access might be the better option.
 • Guest access is when you invite an external user to be a member of the team—it gives access permission to an individual rather than a domain. Once a team owner has granted someone guest access, they can access that team's resources, share files, and join a group chat with other team members.

For more on external access vs guest sharing, along with details on everything related to file sharing in Office 365, check out our comprehensive guide!

So then what exactly are the permissions for an individual granted guest access in Microsoft Teams? And how do they differ from the permissions granted to a team member within your organization? Let's take a look:

Permissions in TeamsTeam member within organizationExternal user with guest access
Create a channel*
Participate in a private chat
Participate in a channel conversation
Post, delete, and edit messages
Share a channel file
Share a chat file  
Create meetings or access schedules  
Invite an external user to become a guest*  
Create a team  
Discover/join a public team  

*Team owners control these settings. Also note that Office 365 admins control the features available to guests. We'll get into that more a little later.

You can also add external users to an Office 365 Group as a guest, although guest permissions in an Office 365 Group are slightly different and grant them access to more resources outside of Teams. You can read step-by-step directions for how to add guests to a group in the official Microsoft support documentation.


Enable guest access in Microsoft Teams

For external users to be granted guest access, you need to have guest access enabled as an org-wide setting in Teams—it's turned off by default.

Before you get started in the Teams admin center, check to make sure that guest access is enabled at the other three authorization levels.

To turn on guest access in Teams, you need to be an Office 365 global admin and take the following steps:

1. Go to the Microsoft Teams admin center, select Org-wide settings, then click on Guest access.

Select guest access under Org-wide settings

2. Toggle the Allow guest access in Teams switch to On. Then click Save.

Toggle Allow guest access in Teams to On.

It can take up to 24 hours for changes to take effect. So if users are still prompted to “Contact your administrator” when they try to add a guest to their team, access may not yet be ready.

Are you using default settings in Office 365 groups, Azure Active Directory and SharePoint Online? Then following the above steps may be enough to set up guest access. If not, check out this guest access checklist from Microsoft for more details.


Configure guest access in Microsoft Teams

Once you’ve enabled guest access, it’s time to specify exactly what guests will be allowed to do and see in your teams.

The page in the Teams admin center where you enabled guest access is also where you can configure Calling, Meeting, and Messaging settings for guests.

Guest access Org-wide settings in Teams admin center.

Go to the same page in the Teams admin center where you enabled guest access...

Scroll down for more settings.

...and scroll down to configure all the Calling, Meeting, and Messaging settings.

Depending on what you want to allow, you can select On or Off for the following capabilities:

 • Make private calls
 • Allow IP video
 • Screen sharing mode
 • Allow Meet Now
 • Edit sent messages
 • Guests can delete sent messages
 • Chat
 • Use Giphys in conversations
 • Giphy content rating
 • Use memes in conversations
 • Use Stickers in conversations

Click Save to apply your new settings.

For more details, check out Microsoft's Teams guest access checklist.


Add a guest to your team in Microsoft Teams

Once you've enabled guest access and configured your org-wide settings to your liking, it's time to start adding some guests!

Only team owners can add a guest in Teams, so if you're an IT admin you might need to make yourself an owner of a team before you start adding guests to it. (You can do this is in the Teams admin center by selecting Teams > Manage teams)

To add a guest to your team in Teams:

1. In the Teams app, select Teams on the left sidebar and go to the team you want to add a guest to.

2. Select More options (...) then Add member.

3. Enter the guest's email address, then click on Edit guest information to give them a friendly user name. Then click Add. Your guest will receive a welcome email invitation.

Input an email address to add someone as a guest to your team.

Guests must have an Office 365 work or school account. If they don't have a Microsoft account associated with their email, they'll be prompted to create one for free.

For more details, check out the official Microsoft documentation.

Set guest permissions for an individual team

Team owners can also configure some guest permissions for their team once a guest has been successfully added (see below).

To set guest permissions for an individual team in Teams:

1. Select Teams on the left side of the app.

2. Go to the team name and select More options (...), then Manage team.

3. Under Settings, click on Guest permissions, then check or un-check the permissions you want to allow. Currently, you can choose to give guests permission to create, update, or delete channels. (File permissions for guests are actually configured in the SharePoint settings by a global admin)

Configure guest permissions for an individual team.

With guest access, your content never leaves your sight

External file sharing can be a great option to collaborate on content with people outside your organization. But then you need to keep track of and manage what's been shared to ensure that content stays secure over time.

With guest access in Teams, your content never leaves your sight—all your data is kept in your tenant, where you can protect it, monitor it, and control it.

Because needs vary between projects, departments, and over time, you'll probably wind up using a combination of the two in your organization. By educating your users and having a governance plan for both methods, you ensure your data stays secure whether people choose to use external sharing or guest access in Teams.


Read more »Mar
31
Vitamin hạnh phúc
Posted by Thang Le Toan on 31 March 2020 10:36 AM

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2020

Các con học sinh yêu quý!

Ngày hôm qua, cô đã rất xúc động khi nhận được tin nhắn của một bác sĩ là mẹ của một học sinh Trường Nguyễn Tất Thành. Người mẹ ấy đã gửi các con của mình cho người thân chăm sóc để sẵn sàng làm việc 24/24h trong bệnh viện, cách ly hoàn toàn với bên ngoài để tham gia chống dịch Covid-19.

Chúng ta đều biết các bác sĩ, nhân viên y tế là những chiến sĩ áo trắng nơi tuyến đầu chống dịch đang chấp nhận mọi hiểm nguy vì sự an toàn của cả xã hội. Với diễn biến dịch bệnh như hiện nay, các bệnh viện gặp nhiều khó khăn do thiếu trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất để chăm sóc và chạy chữa cho bệnh nhân… Hơn lúc nào hết, đây chính là lúc chúng ta tích cực triển khai các dự án “Vì cộng đồng” để quyên góp, hỗ trợ cho hoạt động phòng chống dịch Covid-19.

Mỗi ngày, chúng ta hãy cùng nhaulàm thật nhiều việc tốt các con nhé! Đó là những cử chỉ ấm áp, những việc làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc gia đình, người thân, bạn bè và cộng đồng. Mỗi hành động đẹp đẽ đó là một “vitamin hạnh phúc” các con ạ!

Có rất nhiều cách để các con tạo ra “vitamin hạnh phúc”.Giản dị nhất là việc các con xây dựng được thời gian biểu theo tuần một cách khoa học và thực hiện thật nghiêm túc. Trong đó có thời gian học tập, làm việc nhà (nấu ăn, tưới cây, dọn nhà, giặt quần áo,…); có thời gian luyện tập thể dục, đọc sách, xem phim,... Ý nghĩa hơn nữa là dành thời gian để chuyện trò, thể hiện sự quan tâm với người thân, tuyên truyền để mọi người thực hiện các biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm bệnh Covid-19, đảm bảo sức khỏe cả về thể chất và tinh thần. Đây cũng là lúc các con nên trao đổi với bạn bè, người thân của mình về việc tổ chức các dự án “Vì cộng đồng” để quyên góp vật chất cho các cơ sở y tế và cùng nhau gửi “vitamin hạnh phúc” tới bố mẹ các bạn làm trong ngành y tế để các bác yên tâm chống dịch,…

Suốt 8 tuần vừa qua, các con đã cùng thầy cô tạo ra những tiết học online hiệu quả thể hiện khả năng làm chủ công nghệ 4.0 và tinh thần hiếu học của học sinh ngôi trường mang tên Bác Hồ. Với khả năng sáng tạo và trái tim ấm áp của mình, cô tin các con cũng sẽ làm ra rất nhiều “vitamin hạnh phúc”. Đó là cách các con thể hiện sự tự tin, chủ động ứng phó với mọi thách thức của cuộc sống và lan tỏa yêu thương đến với mọi người.

Sân trường những ngày này vắng bóng các con nhưng vẫn ấm áp bởi nhành cây, tán lá mướt xanh và hương thơm ngào ngạt của hoa hồng, hoa cau,... Trường đang chờ đón các con trở lại và mang trong mình thật nhiều “vitamin hạnh phúc”.

A large buildingDescription automatically generated

Chúng ta hãy tiếp tục cùng nhau xây đắp “Trường học hạnh phúc” của mình từ những việc làm  nhỏ bé, ấm áp. Cô tin chúng ta sẽ chiến thắng dịch Covid-19 bằng tình yêu thương và tinh thần đoàn kết.  Chắc chắn các con cũng sẽ trưởng thành, vững vàng hơn qua thử thách.

Yêu quý tất cả các con!

 

Cô Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thu Anh

 


Read more »Mar
31

Với tình hình dịch bệnh nCoV đang tiếp diễn phức tạp, giáo viên và học sinh đã và đang triển khai phương pháp học tập trực tuyến qua phần mềm Office 365. Vậy phụ huynh học sinh đã có những cảm nhận gì về lợi ích của cách học mới này? Hãy cùng Phóng viên NTT khám phá.

Trong thời gian học tập bằng hình thức trực tuyến vừa qua, tôi thấy con gái tôi đã có thêm những kĩ năng hữu ích, trong đó có kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin trong học tập. Ngoài việc học theo thời khóa biểu, con còn tham gia làm bài tập nhóm, sử dụng thành thục các kĩ năng khác nhau để hoàn thành bài tập và mở rộng kiến thức, liên tục kết nối và học hỏi thêm các bạn trong lớp kiến thức văn hóa trong chương trình. Con cũng thực sự chủ động về giờ giấc học tập cũng như các hoạt động vận động, giải trí khác. Cách học này còn giúp con tôi nâng cao khả năng tự học của bản thân mình hơn”.Đó là những lời tâm sự của cô Trịnh Thu Hằng, phụ huynh lớp 9A5 về những kĩ năng mà con gái cô đã trau dồi được trong thời gian nghỉ học trên lớp.

Cô Trịnh Thu Hằng, phụ huynh em Trịnh Hiểu Phương lớp 9A5

Cô Hằng còn chia sẻ việc học trực tuyến như vậy giúp cô yên tâm hơn khi con của cô bước vào năm cuối cấp, chuẩn bị cho kì thi vào lớp 10 đầy khó khăn phía trước. Vì không đến lớp trực tiếp nên các thầy, cô giáo đã biên soạn giáo án theo hướng tập trung trực tiếp vào trọng điểm của kiến thức nên giúp học sinh có thể ôn tập kiến thức gọn hơn, không lan man, dàn trải. Thời gian học trực tuyến theo chương trình của Nhà trường khá chặt chẽ, nghiêm túc nên buộc tất cả các học sinh luôn phải tuân thủ đúng giờ, giúp ích cho việc đánh giá nề nếp cũng như ý thức học tập của học sinh. Quỹ thời gian không bị chia sẻ bởi việc di chuyển đến trường, ngoài thời gian học được nghỉ ngơi, giải trí hợp lí nên việc ôn tập kiến thức chuẩn bị cho quá trình chuyển cấp sẽ bớt căng thẳng mà vẫn đảm bảo hiệu quả cao.

Thầy giáo chuẩn bị kĩ lưỡng cho một tiết học

Học online giúp nâng cao khả năng tự học của học sinh

Phụ huynh học sinh lớp 8A5, cũng là một giáo viên của trường đã chia sẻ: Mỗi ngày học trực tuyến là từng ngày con của cô có cơ hội để lĩnh hội kiến thức một cách dễ dàng, cơ hội để tương tác, hỏi trực tiếp thầy cô, tương tác với các bạn. Ngoài ra, không gian lớp học được mở rộng từ phòng học ra cả Internet giúp học sinh có thể tìm tư liệu học liệu nhanh, hỗ trợ việc tiếp thu bài. Hơn nữa, nhiều khi trên lớp bạn thường ngại không nói ra ý kiến, nhưng học trong không gian ảo các bạn tự tin và tương tác nhiều hơn. Con cô là đứa trẻ yêu thích thể thao và việc học Thể dục qua Teams cũng giúp cho bạn có các bài tập nâng cao thể lực, rất hữu ích”.

Không chỉ nghe giảng và tương tác với giáo viên, học sinh còn có thể làm bài kiểm tra và nhận được điểm qua ứng dụng Microsoft Forms

Dịch bệnh là ảnh hưởng xấu từ ngoại cảnh mà không ai mong muốn, nhưng đôi khi nó lại là cơ hội để con người sống chậm lại và quan tâm đến nhau hơn. Bác Phạm Trí Dũng, phụ huynh học sinh lớp 10D2 bộc lộ:Những ngày thường con tôi đi học nhiều, tôi cũng đi làm nên cũng ít khi quan tâm đến việc học tập của con. Học tập online đã giúp tôi yên tâm hơn về tình hình học tập của con mình cũng như có thể đồng hành và giúp đỡ con nhiều hơn”.

Phụ huynh đồng hành cùng con trong quá trình học trực tuyến

Chia sẻ với phóng viên NTT, cô Nguyễn Thị Thu Hương, phụ huynh em Nguyễn Thu Trang (lớp 7A4) đã có những nhận xét: “Theo tôi, đây là phương pháp học phù hợp nhất trong mùa dịch, khi mà tất cả người dân đều đang được khuyến cáo hạn chế ra khỏi nhà. Học online giúp các con vừa tiếp thu đầy đủ những kiến thức cần thiết như học ở trên lớp mà vẫn có thể tương tác tốt với thầy cô. Cảm ơn Ban Giám hiệu Nhà trường, các thầy, cô giáo đã tạo điều kiện để con em chúng tôi có thể học hỏi và ôn tập trong thời kì dịch bệnh này”.

Quả thật, việc học trực tuyến là phương pháp học hiệu quả và bổ ích mà Trường Nguyễn Tất Thành đã và đang triển khai. Xin cảm ơn các giáo viên của Nhà trường đã có giải pháp tuyệt vời để giúp học sinh trau dồi kiến thức cũng như nâng cao tinh thần hiếu học và năng lực tự học.

Bài viết: Phạm Quỳnh Chi (10D2)

Ảnh: Nguyễn Đỗ Bảo Ngân (8A7) - Phạm Quỳnh Chi (10D2)


Read more »Mar
31
Dạy và học thời dịch Covid-19
Posted by Thang Le Toan on 31 March 2020 10:23 AM

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra có diễn biến ngày một phức tạp, khiến học sinh toàn quốc phải nghỉ học, gây nên không ít xáo trộn trong việc học tập. Nhiều trường học tại các thành phố lớn đã đưa ra một giải pháp khắc phục tình trạng này, chính là sử dụng phần mềm học trực tuyến để giúp các em học sinh củng cố kiến thức. Ngôi trường của tôi – Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành là một trong những trường thành công khi áp dụng phương pháp dạy và học online qua hệ thống Office 365.

Office 365 là phần mềm mới được áp dụng cho học sinh và giáo viên toàn trường từ đầu năm học 2019 – 2020. Nó đã trở thành công cụ đắc lực kết nối thầy cô và các bạn học sinh ngoài những giờ học trên lớp. Các bài tập dự án, các bài thu hoạch từ những hoạt động trải nghiệm được giáo viên đăng tải lên Microsoft Teams cho học sinh để có thể dễ dàng kiểm soát và cũng tạo cho chúng tôi nhiều thời gian hơn để hoàn thành bài. Vì phần mềm này rất tiện dụng và đã được hướng dẫn sử dụng từ đầu năm nên cả thầy và trò đều quen dần và trở nên thành thạo. Vì vậy, khi tham gia học tập và tương tác online trên phần mềm này, chúng tôi không cảm thấy khó khăn hay bỡ ngỡ.

Hệ thống ứng dụng của Office 365

Chúng tôi vẫn tham gia các giờ học theo đúng như thời khóa biểu. Các môn học được chia thành các kênh riêng trên phần mềm Microsoft Teams, đến giờ học môn nào, học sinh sẽ tham gia vào cuộc gọi video cùng với giáo viên của bộ môn đó.

Bản thân tôi nhận thấy rằng, học online đã đem lại lợi ích rất to lớn. Học sinh vẫn được ôn tập và củng cố các kiến thức đã học, đồng thời cũng tiếp thu những kiến thức mới đúng theo chương trình. Chúng tôi quen dần với nhịp độ học tập, không có cảm giác là mình đang hoài phí thời gian, cảm thấy thoải mái và hài lòng với những giờ học trực tuyến. Không chỉ vậy, học online còn tạo cho chúng tôi không gian để tư duy rộng hơn và trao cho lứa học sinh chúng tôi cơ hội để được đánh thức tiềm năng về công nghệ. Tuy đôi lúc việc học trực tuyến bị gián đoạn khi ứng dụng Teams hoặc mạng Internet gặp vấn đề, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến tinh thần dạy và học của giáo viên và học sinh toàn trường.

Giao diện của ứng dụng Microsoft Teams

Học sinh Trường Nguyễn Tất Thành tham gia học online

Hơn hết, tôi vô cùng biết ơn sự nhiệt huyết và tận tình của các thầy, cô trong suốt thời gian học online. Các thầy, cô đã hướng dẫn chúng tôi chuẩn bị bài học thật chu đáo, kĩ lưỡng và sau mỗi bài học, chúng tôi lại nhận được một bản tổng kết những kiến thức cơ bản cần ghi nhớ để nếu chưa theo kịp bài giảng, chúng tôi có thể ghi chép lại. Những bài giảng online với nội dung bổ ích, được trình bày mạch lạc và vô cùng thu hút đã giúp chúng tôi tiếp thu kiến thức thật hiệu quả.

Cô giáo Võ Thị Hải – giáo viên bộ môn Sinh học trong giờ dạy online

Thời gian nghỉ dài đã ít nhiều gây ảnh hưởng tới nhịp sinh hoạt và học tập của học sinh. Nhưng tôi hi vọng rằng, phương pháp dạy và học trực tuyến sẽ phần nào giải quyết được khó khăn, giúp các bạn học sinh không lãng quên kiến thức, quay trở lại trường học với tâm thế sẵn sàng. Chúc cho mái trường mang tên Bác ngày càng đẩy mạnh và phát triển hơn nữa trong việc dạy và học qua phần mềm trực tuyến này.

Bài viết: Lý Mai Hương (11D3)

Ảnh: Tô Mai Linh (11A1) – Sưu tầm


Read more »Mar
14

Thay vì những bài học khuôn mẫu, học sinh trường THCS-THPT Nguyễn Tất Thành đang được trải nghiệm những tiết học hấp dẫn được tích hợp liên môn với sự khơi gợi hứng thú.

“Sứ mệnh của trường chúng tôi là giáo dục và rèn luyện học sinh trở thành những công dân tương lai mạnh về thể chất, sáng về trí tuệ, giàu có về tâm hồn, có kỹ năng sống tốt, biết tự học, có tinh thần trách nhiệm và nỗ lực sáng tạo không ngừng” – bà Nguyễn Thị Thu Anh, Hiệu trưởng trường THCS-THPT Nguyễn Tất Thành chia sẻ.

Đào tạo những học sinh “dám nghĩ, dám làm”

Trong quá trình đổi mới giáo dục, một trong những nội dung Bộ GD-ĐT rất chú trọng là phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho hay với mục tiêu tạo điều kiện để các trường chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện chương trình, xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh, chú trọng giáo dục đạo đức, giá trị sống cũng như đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học, đánh giá học sinh, bộ đã ban hành hướng dẫn số 791 tháng 5-20163 triển khai thực hiện thí điểm phát triển chương trình giáo dục phổ thông.


Một giờ học của các em học sinh trường Nguyễn Tất Thành

Một giờ học của các em học sinh trường Nguyễn Tất Thành

Theo tinh thần công văn, Bộ GD-ĐT chỉ đạo trường THCS-THPT Nguyễn Tất Thành cùng 6 trường phổ thông khác thực hiện chủ trương đổi mới quan trọng này. GS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho hay thêm, sau công văn 791, Bộ GD-ĐT đã có nhiều văn bản chỉ đạo về đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá. Đây là cơ sở định hướng quan trọng để các trường thực hành phát triển chương trình giáo dục phổ thông.

Với sứ mệnh là giáo dục và rèn luyện học sinh trở thành những công dân tương lai mạnh về thể chất, sáng về trí tuệ, giàu có về tâm hồn, từ một trường thực hành của trường ĐH Sư phạm Hà Nội, sau đó thực hiện cơ chế trường công lập tự chủ tài chính, tháng 3-2013 trường THCS-THPT Nguyễn Tất Thành chính thức trở thành trường phổ thông thực hành theo mô hình phát triển năng lực học sinh theo đề án được Bộ GD-ĐT phê duyệt.

Bà Nguyễn Thị Thu Anh, Hiệu trưởng nhà trường cho hay mục tiêu cụ thể của nhà trường là trang bị cho học sinh các kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Chú trọng phát triển năng lực vận dụng kiến thức khoa học để giải quyết những vấn đề của thực tiễn. Phát huy tối đa năng khiếu và năng lực của từng cá nhân qua các hoạt động thể thao, văn hóa nghệ thuật và các hoạt động giáo dục đào tạo khác. Đồng thời hình thành và phát triển toàn diện nhân cách cho học sinh qua các hoạt động giáo dục, dạy kỹ năng sống, giá trị sống, các hoạt động giáo dục theo chủ đề. Bên cạnh đó là phát triển năng lực tự học, năng lực tư duy, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác cho học sinh tốt nghiệp phổ thông biết cảm thụ cái đẹp, sáng tạo, dám nghĩ dám làm và giao tiếp thuyết phục.

Xây dựng chương trình phát triển năng lực

Để triển khai kế hoạch giáo dục phát triển năng lực, bà Thu Anh cho biết, nhà trường đã thiết kế nội dung dạy học và các hoạt động giáo dục. “Dựa vào chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông, mỗi tổ chuyên môn tiến hành rà soát chương trình và sách giáo khoa để xây dựng chương trình các môn học theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo bối cảnh của nhà trường. Chúng tôi chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, đa dạng về hình thức tổ chức dạy học. Học sinh được tạo điều kiện để bày tỏ quan điểm của bản thân trước tập thể, trong các giờ học. Ngoài ra còn đổi mới kiểm tra theo hướng đánh giá năng lực. Chú trọng đánh giá quá trình dạy học, đánh giá qua phiếu đánh giá, thống nhất các yêu cầu về ma trận đề kiểm tra, đánh giá khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống” – bà Thu Anh chia sẻ.


Học sinh trường Nguyễn Tất Thành biểu diễn văn nghệ

Học sinh trường Nguyễn Tất Thành biểu diễn văn nghệ

Bên cạnh đó, trường cũng tổ chức dạy học phân hoá (theo năng lực nhận thức qua xếp lớp và phân hoá theo năng khiếu cũng như hứng thú học tập qua các câu lạc bộ nghệ thuật, thể thao) và định hướng nghề nghiệp cho học sinh theo năng lực học sinh.

Sống yêu thương, tự chủ và trách nhiệm

Bên cạnh thời gian lên lớp, học sinh của trường THCS-THPT Nguyễn Tất Thành còn tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm phát triển năng lực.

Trong 3 năm qua, rất nhiều hoạt động đã được các tổ chuyên môn triển khai thông qua các cuộc thi như: các cuộc thi “Sách và tôi”,“Sáng tác thơ chào xuân” và “Sân khấu văn học dân gian” của tổ Ngữ văn; các cuộc thi Em yêu lịch sử Việt Nam” và “Sưu tầm tư liệu lịch sử về nhà giáo Nguyễn Tất Thành” của tổ Lịch sử; các cuộc thi “Robothon”, “Thả trứng trong không gian” và “Sáng chế và phóng tên lửa nước”của tổ Vật lí;các cuộc thi “Hùng biện tiếng Anh” và “Dạ hội tiếng Anh”của tổ Tiếng Anh;các cuộc thi “Vẽ tranh về An toàn giao thông”, vẽ tranh về biến đổi khí hậu “Trái đất trong tay em”, vẽ tranh “Nơi cảm xúc thăng hoa” vẽ tranh“Hãy nói cho tôi ước mơ của bạn” của nhóm Mĩ thuật; cuộc thi “Nhà sáng tạo trẻ” do tổ Vật lí và tổ Sinh học phối hợp tổ chức...

Theo xu hướng của các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới, trường THCS-THPT Nguyễn Tất Thành cũng rất coi trọng việc tổ chức các hoạt động vì cộng đồng với mục tiêu giáo dục học sinh biết sống yêu thương, tự chủ và trách nhiệm. Nhà trường đã triển khai nhiều dự án vì cộng đồng như các hoạt động hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn (dự án áo ấm cho học sinh vùng khó khăn ở Hà Giang, dự án từ thiện giúp bệnh nhân nghèo ở bệnh viện Huyết học, dự án giúp trẻ em thiểu năng hòa nhập với cộng đồng), các hoạt động bảo vệ môi trường, các dự án hỗ trợ giáo dục…

Với các hoạt động này, trường đã hình thành cộng đồng công dân tích cực và sống có trách nhiệm trong các học sinh. Tham gia các hoạt động vì cộng đồng học sinh sẽ dần trả lời được câu hỏi: Tôi là ai? Tôi muốn gì? Tôi quan tâm đến cái gì? Tôi sẽ làm gì vì cộng đồng?.... Sau mỗi dự án vì cộng đồng học sinh xác định được mục đích sống, học tập, trách nhiệm của bản thân và sự nỗ lực không ngừng cống hiến cho xã hội.

Mô hình tốt về dạy học có chất lượng

Sau ba năm triển khai chương trình nhà trường, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển nhận định, trường THCS-THPT Nguyễn Tất Thành đã xây dựng được một cộng đồng học tập, các thành viên của nhà trường đã chủ động tự học và học hỏi lẫn nhau, cùng nhau xây dựng và phát triển chương trình nhà trường.

“Sự linh hoạt, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và chủ động đã giúp nhà trường vượt qua các khó khăn để thực hiện thành công chương trình thí điểm của Bộ GD-ĐT. Trường ĐH Sư phạm đã tạo ra một mô hình trường học thực tiễn có thể áp dụng tốt nhất những kết quả nghiên cứu về giáo dục, về dạy học có chất lượng” – Thứ trưởng Hiển nhấn mạnh. GS Nguyễn Văn Minh nói thêm, Trường THCS-THPT Nguyễn Tất Thành là cơ sở tốt để những cơ sở giáo dục khác trong cả nước có thể tham khảo và xây dựng cho mình chương trình giáo dục nhà trường riêng, phù hợp.

 

Và hiện nay Nhà Trường cùng toàn thể các em học sinh thân yêu đang phải chuyển đổi sang hình thức học trực tuyến mùa dịch bệnh.

Xin hãy xem đoạn phóng sự của VTV ghi nhận các hoạt động của Nhà Trường và các em học sinh khi đối mặt với dịch bênh Corona Vũ Hán đang lây lan trên thế giới.


Read more »Mar
14
Trường học không nghỉ ngày nào mùa dịch
Posted by Thang Le Toan on 14 March 2020 03:57 AM

Kể từ đầu mùa dịch đến nay, học sinh Trường Nguyễn Tất Thành chưa hề có 1 ngày nghỉ. Mọi hoạt động dạy và học vẫn diễn ra đúng như thời khóa biểu bình thường.

Đúng 7h20, lớp điểm danh. Trước giờ lên lớp, thầy giáo đưa lên mạng nội dung bài học để học sinh nghiên cứu trước. Sau mỗi tiết, thầy lại gửi lên mạng phần hướng dẫn học và bài tập về nhà.

Dạy học trực tuyến, giáo viên vất vả hơn bình thường, do vừa phải soạn giáo án, vừa chuyển hoá bài dạy thành slide để học sinh xem trên máy tính.

Sẽ không thể triển khai kịp thời việc dạy trực tuyến ngay khi dịch bắt đầu bùng phát nếu trường không sớm có sự chuẩn bị. Từ 2 năm nay, trường đã tìm tòi, nghiên cứu việc dạy học qua mạng để ứng dụng dạy học theo chủ đề, giao nhiệm vụ học tập qua mạng cho học sinh. Chính vì vậy, khi dịch bệnh bất ngờ xảy ra, các điều kiện cơ bản như phần mềm, tập huấn giáo viên đều đã sẵn sàng. Vấn đề lớn nhất là nhanh chóng soạn các giáo án trực tuyến và triển khai đồng loạt dạy học các môn ngay lập tức.

Giáo viên Tổ tin học được huy động hỗ trợ giáo viên và học sinh toàn truờng. Họ làm việc từ 7h sáng đến 9h tối mỗi ngày. Toàn bộ giáo viên cùng chia sẻ kinh nghiệm cùng nhau để vượt qua những khó khăn ban đầu.

Một giờ học Âm nhạc, ngồi ở nhà hát thậm chí còn khiến học sinh tự tin hơn là khi đứng trước cả lớp. Thể dục cũng có thể dạy online nhưng đây là môn dạy online khó nhất các giáo viên chủ nhiệm phải liên lạc với từng phụ huynh, đề nghị giúp con sắp xếp diện tích đủ rộng trong nhà để đảm bảo an toàn, tránh va chạm khi tập, trang bị camera cho các con để thầy cô có thể quan sát hoạt động của học trò.

Ban Giám hiệu triển khai quyết liệt, quản lý trực tiếp và trực tuyến, dự giờ đột xuất các lớp để nắm tình hình và kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các giáo viên.

Học sinh là người được hưởng thành quả cuối cùng từ những nỗ lực của các giáo viên. Dù học sinh cả nước không đến trường nhưng các em chưa một ngày nghỉ học.

Ở giữa sân trường Nguyễn Tất Thành có 1 cây bàng. Mùa xuân đến, cây bàng bật những chồi non xanh mơn mởn. Các thầy cô giáo ở trường nói rằng, học sinh cũng như những chồi cây. Chỉ cần lơi là một thời gian, không chăm chút, quan tâm, có thể khiến những chiếc lá bị sâu, bị hỏng. Vì thế, dù khó khăn đến đâu, các thầy cô cũng quyết tâm duy trì dạy học để giữ vững nề nếp, thúc đẩy sự phát triển tư duy cho học sinh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 


Read more »Mar
7

Hiện nay, các nhà quản trị thường phải sử dụng nhiều công cụ quản lý khác nhau để quản lý hiệu quả hàng tồn kho, trong đó có kế toán quản trị nói chung và kế toán quản trị hàng tồn kho nói riêng.

Kế toán quản trị hàng tồn kho là gì?

Kế toán quản trị hàng tồn kho là một bộ phận của kế toán quản trị, đóng vai trò cung cấp các thông tin cụ thể, cần thiết, kịp thời, thích hợp cho những hoạt động quản trị hàng tồn kho tại các doanh nghiệp.

Không chỉ cung cấp thông tin quá khứ, kế toán quản trị hàng tồn kho còn cung cấp những thông tin định hướng, nhằm giúp nhà quản trị phân tích dễ dàng, đánh giá kịp thời và nhanh chóng ra các quyết định thích hợp. Hiện nay, kế toán quản trị hàng tồn kho càng có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ.

Vai trò của kế toán quản trị hàng tồn kho với doanh nghiệp

Để ra được những phương án kinh doanh đem lại lợi nhuận tối ưu, trước tiên các doanh nghiệp (DN) phải nắm vững những quy luật của thị trường, rồi sau đó tận dụng tối đa những nguồn lực có sẵn, tìm ra một số giải pháp quản lý khoa học phù hợp với cơ cấu tổ chức riêng của mình. Hàng tồn kho là bộ phận tài sản chiếm tỷ trọng lớn, có thể chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn hoặc duy trì liên tục trong quá trình sản xuất kinh doanh của DN. Trong hệ thống kế toán quản trị, kế toán quản trị hàng tồn kho là bộ phận cung cấp các thông tin về hàng tồn kho để mỗi DN thực hiện chức năng quản trị yếu tố nguồn lực tiêu dùng cho các hoạt động, thông qua đó các nhà quản trị dễ dàng xây dựng kế hoạch, kiểm soát, đánh giá hoạt động và đưa ra các quyết định hợp lý.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, kế toán quản trị hàng tồn kho không chỉ thu nhận, xử lý, cung cấp các thông tin quá khứ về tình hình quản lý và sử dụng hàng tồn kho, mà còn thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin mang tính chất dự báo tương lai về lượng hàng tiêu thụ, phục vụ cho mục đích ra các quyết định quản trị. Từ đây, kế hoạch đặt hàng cụ thể cũng như việc lựa chọn nhà cung cấp uy tín sẽ được xây dựng. Nói cách khác, thông qua thông tin từ kế toán quản trị hàng tồn kho, nhà quản trị có thể lập kế hoạch xác định nhu cầu hàng hóa cần cho tiêu thụ, thời điểm mua vào và lượng mua mỗi lần là bao nhiêu thì đạt hiệu quả cao nhất trong quản lý, tiêu thụ sản phẩm.

>> Gợi ý cách để quản lý nhà cung cấp hiệu quả?

Thông tin kế toán quản trị hàng tồn kho là nhân tố đóng vai trò chủ đạo trong việc đưa ra các quyết định liên quan đến hàng tồn kho của nhà quản trị DN. Quá trình ra quyết định của nhà quản trị là việc lựa chọn từ nhiều phương án kinh doanh khác nhau, trong đó mỗi phương án được xem xét bao gồm rất nhiều thông tin của kế toán. Để có thông tin cho việc ra quyết định, kế toán quản trị hàng tồn kho sử dụng các phương pháp phân tích thích hợp, chọn lọc những thông tin cần thiết rồi tổng hợp, trình bày chúng theo một trình tự dễ hiểu.

Thông qua các báo cáo về hàng tồn kho như: Báo cáo tồn kho, báo cáo lượng đặt hàng tối ưu, báo cáo tình hình dự trữ vật tư theo tiến độ sản xuất… sẽ cung cấp, phân tích, chứng minh cho các quyết định của nhà quản trị. Thông tin kế toán quản trị hàng tồn kho tạo điều kiện cho các chức năng quản trị được thực hiện tốt hơn và gắn hoạt động của DN với môi trường bên ngoài DN. Thông qua việc trao đổi thông tin DN, nhà quản trị mới hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, khả năng của người cung cấp và các vấn đề nảy sinh trong tổ chức. Thông thường, thông tin do kế toán quản trị hàng tồn kho cung cấp bao gồm cả thông tin tài chính và thông tin phi tài chính.

Đối với hoạt động của DN, kế toán quản trị hàng tồn kho luôn luôn tồn tại trong mỗi tổ chức, tuy nhiên tác dụng cung cấp thông tin cho các đối tượng khác nhau sẽ khác nhau, tuỳ thuộc vào việc xây dựng và khai thác hệ thống kế toán đó. Việc tổ chức kế toán quản trị hàng tồn kho luôn là sự quan tâm hàng đầu của nhiều DN và được vận dụng vào công tác quản lý của họ, bởi kế toán quản trị có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin kế toán hữu ích, linh hoạt, nhanh chóng và hiệu quả phục vụ tốt cho quá trình quản lý kinh doanh của DN.

Hàng tồn kho thậm chí còn được coi là một hoạt động đầu tư tốt của DN nếu như bộ phận kế toán quản trị có những thông tin và hoạch định đúng đắn, có những tính toán xem xét đến rủi ro trong quá trình dự trữ chính xác. Điều này lý giải vì sao trên thế giới, DN ở các nước phát triển xây dựng hệ thống kế toán quản trị hàng tồn kho hiện đại, nhằm đưa ra được những thông tin hữu ích giúp các nhà quản trị trong việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch hàng tồn kho. (Theo dõi hàng tồn kho trên Phần mềm quản lý kho BRAVO)

Kế toán quản trị hàng tồn kho có vai trò quan trọng đối với xây dựng kế hoạch chiến lược và kế hoạch hoạt động. Các kế hoạch chiến lược thường có tầm nhìn dài hạn, xác lập các mục tiêu tài chính dài hạn. Kế toán quản trị hàng tồn kho cung cấp các thông tin tài chính hiện tại và có tính chất dự báo có độ chính xác khá cao phục vụ cho công việc này.

Trong khi, kế hoạch hoạt động thường liên quan đến các công việc hàng ngày. Thông tin kế toán quản trị hàng tồn kho về từng loại hàng, từng bộ phận hoạt động, từng loại sản phẩm ở các thời điểm cụ thể sẽ rất hữu ích cho việc lập kế hoạch này. Thông qua thông tin của kế toán quản trị hàng tồn kho cung cấp, các nhà quản lý có cơ sở để phân bổ ngân sách phù hợp cho các hoạt động sản xuất, dự trữ, bán hàng, đầu tư nhằm đảm bảo cho sự an toàn và phát triển của DN.

Để đạt được các mục tiêu đó, kế toán quản trị sẽ xem xét các dữ liệu lịch sử phục vụ cho dự đoán chi phí hàng tồn kho trong tương lai. Kế toán quản trị hàng tồn kho có thể dự kiến những thách thức đối với hoạt động của DN, giúp nhà quản trị sẵn sàng đối phó với các rủi ro có thể xảy ra liên quan đến hàng tồn kho...


Read more »Mar
7

Trong thời đại công nghệ 4.0 việc ứng dụng các tiến bộ công nghệ vào Doanh nghiệp là một xu hướng tất yếu. Phổ biến nhất phải nhắc tới việc ứng dụng phần mềm kế toán. Đây được xem như một giải pháp tối ưu trong việc theo dõi, đo lường và quản lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

1. Khái niệm phần mềm kế toán là gì?

Phần mềm kế toán là một ứng dụng công nghệ thông tin được thiết lập, cài đặt trên máy tính, các thiết bị cầm tay khác (điện thoại di động, máy tính bảng…) hoặc trên nền tảng web.

Qua hình thức nhập liệu, người dùng sẽ cung cấp dữ liệu đầu vào cho phần mềm là các chứng từ, số liệu, hồ sơ trong toàn bộ các giao dịch tài chính của doanh nghiệp. Từ cơ sở dữ liệu đó, thông qua các công thức, thủ tục, quy trình được thiết lập sẵn, phần mềm kế toán sẽ xử lý để lên báo cáo tài chính và các báo cáo chi tiết khác theo biểu mẫu kế toán hiện hành chuẩn với chế độ Kế toán Nhà nước Việt Nam hoặc theo những yêu cầu quản lý đặc thù của các Doanh nghiệp.

2. Các loại phần mềm kế toán trên thị trường

Hiện tại trên thị trường có rất nhiều loại phần mềm kế toán. Tuy nhiên dựa theo cấu trúc có 2 loại phần mềm chủ yếu:

 • Phần mềm kế toán đóng gói: Phần mềm này phù hợp với loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hoạt động kế toán – tài chính đơn giản, không quá phức tạp. Sản phẩm này được các nhà cung cấp thiết kế sẵn các phân hệ cố định với những tính năng cơ bản nhất định và cần thiết cho bộ phận kế toán.
 • Phần mềm kế toán tùy chỉnh theo yêu cầu: Trên thực tế, cùng với sự phát triển của doanh nghiệp thì yêu cầu về việc quản lý Tài chính – Kế toán của các doanh nghiệp cũng sẽ thay đổi. Việc sử dụng các sản phẩm phần mềm đóng gói chỉ có thể đáp ứng yêu cầu công việc của doanh nghiệp ở một thời điểm nào đó, trong tương lai nếu có sự thay đổi trong cấu trúc, quy mô doanh nghiệp hay cách thức quản lý, việc sử dụng phần mềm này sẽ gặp nhiều hạn chế. Vì vậy, hiện nay phương án sử dụng phần mềm tùy chỉnh theo yêu cầu được nhiều doanh nghiệp quan tâm và lựa chọn. Phần mềm được thiết kế có cấu trúc mở, tùy chỉnh linh hoạt theo các yêu cầu quản trị đặc thù của Doanh nghiệp ở cả thời điểm hiện tại và tương lai.

Hiện tại, Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO là một trong những đơn vị uy tín cung cấp, triển khai uy tín giải pháp phần mềm tùy chỉnh theo yêu cầu, phù hợp cho các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn.

3. Top 5 phần mềm mềm kế toán thông dụng hiện nay

3.1. Phần mềm kế toán Misa

Nhắc đến các phần mềm kế toán thông dụng hiện nay hẳn rất nhiều người nghĩ đến thương hiệu Misa – một trong những công ty có quy mô lớn tại Việt Nam trong việc cung cấp phần mềm kế toán dành cho các đơn vị hành chính sự nghiệp và các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Hiện tại, Misa có rất nhiều sản phẩm phục vụ công tác kế toán tại doanh nghiệp trong đó phần mềm MISA SME.NET 2020 là phiên bản phần mềm kế toán ưu việt và mới nhất của thương hiệu này.

Với phần mềm kế toán MISA SME.NET 2020 doanh nghiệp được:

- Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ quản trị tài chính - kế toán theo đúng thông tư 133/2016/TT-BTC và 200/2014/TT-BTC.

- Quản trị tình hình tài chính kế toán mọi lúc, mọi nơi qua mobile.

- Kết nối với phần mềm của Tổng cục Thuế, phần mềm hóa đơn điện tử, ngân hàng điện tử, phần mềm bán hàng, chữ ký số eSign tiết kiệm thời gian, chi phí kê khai thuế, sử dụng hóa đơn, giao dịch ngân hàng.

Một số đặc điểm của phần mềm:

- Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán cho từng lĩnh vực: thương mại, dịch vụ, xây dựng, sản xuất...

- Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách, kết chuyển lãi lỗ, lập BCTC tự động.

- Từng nghiệp vụ đều được thiết kế theo đúng thông tư 133/2016/TT-BTC và 200/2014/TT-BTC.

- Giảm đến 80% thời gian, 90% sai sót so với làm kế toán theo phương pháp thông thường.

Với 1 số gói sản phẩm của phần mềm kế toán MISA thì doanh nghiệp bị giới hạn chứng từ hoặc giới hạn tính năng.

Giá sản phẩm phần mềm kế toán MISA SME.NET 2020

Giá của phần mềm kế toán MISA SME.NET 2020 dao động mức từ 2.950.000 VNĐ đến 12.950.000 VNĐ tùy theo từng gói sản phẩm tương ứng với từng mức quyền lợi mà doanh nghiệp có thể sử dụng.

>> Bạn đọc có thể tham khảo chi tiết hơn về phần mềm trên website doanh nghiệp Công ty Cổ phần MISA.

Việc mua, cài đặt phần mềm này cũng khá nhanh chóng. Khách hàng có thể mua online và thực hiện tự cài đặt được cho doanh nghiệp mình vì mọi thao tác tương đối đơn giản và đã được hướng dẫn chi tiết trên các kênh chính thống của thương hiệu này. Hoặc ngoài ra, Misa cũng có những nhân sự bộ phận Kinh doanh và Kỹ thuật hỗ trợ khách hàng trong việc cài đặt và sử dụng phần mềm.

Như vậy, với những doanh nghiệp vừa và nhỏ, nghiệp vụ kế toán đơn giản, số lượng chứng từ cần xử lý ít thì Misa là một lựa chọn tốt và phù hợp. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp bạn lớn hay có nhiều công ty con, chuỗi hệ thống… số lượng nghiệp vụ, chứng từ cần xử lý rất nhiều. Và đặc biệt bạn muốn một phần mềm kế toán có khả năng tùy chỉnh để phù hợp với những hoạt động đặc thù của doanh nghiệp cùng với khả năng kết nối với dữ liệu với các bộ phận khác thành một hệ thống quản trị doanh nghiệp tối ưu thì bạn cần cân nhắc đến những sản phẩm khác. 

3.2. Phân hệ Quản lý Tài chính - Kế toán phần mềm BRAVO

Giới thiệu nhà cung cấp

Nhắc đến phần mềm quản trị doanh nghiệp vừa và lớn, hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến BRAVO – nhà cung cấp đã có uy tín nhiều năm trên thị trường chuyên về sản phẩm này. Trong đó “phần mềm kế toán BRAVO” mà nhiều khách hàng thường hay nhắc tới thực chất chính là phân hệ (module) Quản lý Tài chính kế toán nằm trong hệ thống phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp BRAVO ERP-VN.

Phân hệ Quản lý Tài chính – Kế toán BRAVO là một trong tổng số 11 modules cơ bản của giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp BRAVO 8 (ERP-VN). Hiện nay, với khách hàng chọn mua BRAVO họ có thể có 2 sự lựa chọn:

 • Triển khai và sử dụng riêng lẻ phân hệ Quản lý Tài chính – Kế toán, hay chúng ta vẫn thường gọi là phần mềm kế toán BRAVO.
 • Triển khai và sử dụng giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp BRAVO ERP-VN gồm nhiều phân hệ cho nhiều phòng ban khác nhau trong đó có phân hệ Quản lý Tài chính – Kế toán.

Với việc sử dụng riêng lẻ phân hệ Quản lý Tài chính – Kế toán thì phần mềm BRAVO cũng có đầy đủ tính năng như một phần mềm kế toán, đáp ứng tốt mọi yêu cầu về quản lý Tài chính – Kế toán của tất cả các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau và còn có phần tối ưu, linh động hơn các phần mềm kế toán thông thường. Do phần mềm có thể được tùy chỉnh theo mọi yêu cầu nghiệp vụ và bài toán đặc thù của doanh nghiệp. Ngoài ra, khi sử dụng cả hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp BRAVO ERP-VN gồm nhiều phân hệ khác nhau trong đó có phân hệ Quản lý Tài chính – Kế toán thì thông tin, số liệu từ tất cả các phòng ban, bộ phận được kết nối với đầu não Tài chính của doanh nghiệp từ đó được xử lý nhanh chóng, kịp thời phục vụ hiệu quả cho Ban lãnh đạo hay nhà quản trị có những quyết định kinh doanh đúng đắn.

Đặc trưng của phần mềm BRAVO:

 • Công nghệ lập trình tiên tiến: Phần mềm kế toán BRAVO lập trinh trên công nghệp .NET với ngôn ngữ lập trình C# và hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server.
 • Với phần mềm kế toán BRAVO là phần mềm Customize có khả năng tùy chỉnh theo nhu cầu đặc thù của từng doanh nghiệp.
 • Đặc biệt, ưu điểm vượt trội khi phân hệ Quản lý tài chính kế toán BRAVO nằm trong hệ thống giải pháp quản trị doanh nghiệp tổng thể đó là:

- Phần mềm không chỉ đơn thuần hỗ trợ xử lý các nghiệp vụ kế toán mà còn mang tính quản trị cao, cụ thể như: xây dựng kế hoạch quản trị tài chính, doanh thu, chi phí cũng như tập hợp dữ liệu để lên hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo nộp cấp trên và báo cáo quản trị, không chỉ hỗ trợ tác nghiệp cho bộ phận kế toán mà cả bộ phận Kế hoạch và Ban lãnh đạo.

- Để đáp ứng được sự thay đổi và phát triển không ngừng của mỗi doanh nghiệp, cả về “lượng” và “chất”, cũng như sự thay đổi của chế độ kế toán, các quy định và pháp luật, phân hệ Quản lý Tài chính – kế toán BRAVO 8 có khả năng tùy chỉnh theo yêu cầu, mở rộng thêm tính năng và quy mô phần mềm dựa trên lõi phần mềm cũ… để thay đổi phù hợp như một “chiếc áo” co giãn được, doanh nghiệp hoàn toàn vẫn thoải mái “mặc” nó khi quy mô “lớn lên”.

- Một phần mềm tốt thôi là chưa đủ, người sử dụng cần biết cách tiếp cận và sử dụng hiệu quả các tính năng có trên phần mềm, vì vậy phần mềm kế toán BRAVO cung cấp đi kèm dịch vụ tư vấn giải pháp, đào tạo sử dụng, bảo hành bảo trì nhờ đội ngũ kỹ thuật viên am hiểu nghiệp vụ của khách hàng.

- Phần mềm kế toán BRAVO dễ dàng kết nối với các phân hệ khác trong hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp tổng thể (BRAVO 8 ERP-VN).

Lưu ý:

 • Phần mềm kế toán BRAVO do là phần mềm Customize nên giá thành sẽ cao hơn các phần mềm đóng gói và chỉ phù hợp với các doanh nghiệp vừa và lớn.
 • Thời gian triển khai dài hơn, vì quá trình triển khai cần thực hiện đến khi đã đáp ứng được đủ các yêu cầu của khách hàng theo hợp đồng, đồng thời hỗ trợ khách hàng nhập liệu, lên được báo cáo của kỳ, mới chính thức nghiệm thu phần mềm.

Đặc điểm nổi bật của phần mềm kế toán BRAVO

 • Thiết kế linh hoạt
 • Giao diện dễ sử dụng
 • Quản lý các danh mục từ điển
 • Quản lý đa tiền tệ
 • Truy vấn dữ liệu liên quan
 • Cập nhật chứng từ, quản lý theo trạng thái
 • Bảo mật hệ thống
 • Phần mềm quản trị
 • Báo cáo phần mềm
 • Hợp nhất dữ liệu
 • Ứng dụng trên website
 • Khả năng liên kết với các thiết bị phần mềm khác

Tính năng của phần mềm kế toán BRAVO

Nhờ vào khả năng liên kết dữ liệu đồng bộ, tính năng của phân hệ Quản lý Tài chính – Kế toán (phần mềm kế toán) BRAVO hỗ trợ tác nghiệp vả quản trị đến từng bộ phận.

 • Kế toán vốn bằng tiền
 • Kế toán mua hàng
 • Kế toán bán hàng
 • Kế toán tài sản, CCDC
 • Kế toán sản xuất, giá thành
 • Kế toán tiền lương
 • Kế toán Thuế
 • Kế toán tổng hợp

Giá của phần mềm kế toán BRAVO

Khác với những sản phẩm đóng gói trên thị trường có những mức giá cố định thì phần mềm kế toán BRAVO không có mức giá cố định chung cho các khách hàng. Sở dĩ có sự khác biệt này xuất phát từ quy trình cung cấp sản phẩm:

Ban đầu, đội ngũ Kinh doanh kết hợp cùng đội ngũ Tư vấn Giải pháp của BRAVO sẽ khảo sát yêu cầu của khách hàng và đưa ra những tư vấn về phương án thực hiện, từ đó mới có thể đưa ra mức giá tương ứng với nhu cầu và phạm vi mà doanh nghiệp sử dụng. Sau đó, đội ngũ triển khai sẽ tiếp nhận bài toán, chỉnh sửa, cài đặt, đào tạo.

Phần mềm kế toán hay Phân hệ Quản lý tài chính kế toán chỉ là một trong số những phân hệ cơ bản trong Giải pháp phần mềm ERP tổng thể mà BRAVO cung cấp. ERP là một trợ thủ đắc lực trong công tác quản trị doanh nghiệp. Gần đây xu hướng ứng dụng ERP ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt đối với những doanh nghiệp vừa và lớn.

>>> Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán quản trị BRAVO

3.3. Phần mềm kế toán FAST

Giới thiệu nhà cung cấp

Công ty Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp (FAST) hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh: Phát triển, tư vấn và triển khai ứng dụng phần mềm và giải pháp quản trị doanh nghiệp trên nền tảng CNTT.

Hiện tại, Fast đã cung cấp các phần mềm, giải pháp quản trị tác nghiệp và điều hành trên nền tảng CNTT cho hơn 22.500 doanh nghiệp trên toàn quốc.

Giá sản phẩm, quy trình triển khai cài đặt

Dưới đây là bảng giá phần mềm và dịch vụ đào tạo, tư vấn của phần mềm kế toán Fast Accounting, áp dụng từ 1-1-2017. Đây là mức chi phí mang tính chất tham khảo dành cho bạn đọc, nó có thể đã được thay đổi theo chính sách giá hiện hành của công ty. Vì vậy để có được thông tin chính xác, Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ phía doanh nghiệp.

Các phân hệ của phần mềm kế toán Fast Accounting theo loại hình DN

Các lưu ý:

(1)   “Giá phần mềm” là giá cho riêng bản quyền phần mềm đóng gói (bản chuẩn), chưa có chỉnh sửa theo yêu cầu (mẫu chứng từ, mẫu báo cáo, nhập liệu, tính toán). 

(2)   “Giá dịch vụ cài đặt, đào tạo, tư vấn” không bao gồm dịch vụ chuyển đổi/convert danh mục, số dư, số liệu ban đầu và không bao gồm chi phí đi lại, lưu trú và có thể tính thêm chi phí đi lại và lưu trú tùy theo từng trường hợp cụ thể.

(3)   Phân hệ “Kế toán dự án, công trình xây lắp” đối với phiên bản Dịch vụ và Thương mại thì không có phần dự toán và các báo cáo liên quan đến nguyên vật liệu, còn đối với phiên bản Xây lắp và Sản xuất thì có đầy đủ các chức năng có trong phần mềm.

Dịch vụ bảo hành, cập nhật sản phẩm và hỗ trợ, tư vấn trong quá trình sử dụng được miễn phí trong vòng 1 năm. Các năm tiếp theo sẽ tính phí theo thỏa thuận.

>> Nguồn thông tin tổng hợp tại Website doanh nghiệp

Một số đặc điểm của phần mềm kế toán Fast Accounting

- Giao diện dễ sử dụng, sổ sách chứng từ kế toán mang tính cập nhật và bám sát chế độ kế toán hiện hành;

-  Hệ thống báo cáo đa dạng, người dùng có thể yên tâm về yêu cầu quản lý của mình với các báo cáo cần thiết;

- Tốc độ xử lý nhanh;

- Có thể kết xuất báo cáo ra Excel với mẫu biểu sắp xếp đẹp;

- Cho phép người dùng làm việc mọi lúc, mọi nơi trên mọi thiết bị không cần cài đặt phần mềm trên máy chủ cũng như các phần mềm hỗ trợ khác;

- Dễ dàng truy xuất thông tin, đảm bảo tính chính xác.

- Một số thao tác thường xảy ra lỗi nhỏ (không đáng kể);

- Dung lượng lớn, người dùng khó phân biệt được data…

Cách sử dụng phần mềm kế toán Fast Accounting

Fast Accounting là phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, hiện đang được sử dụng rất thông dụng để phục vụ cho công tác kế toán trong các doanh nghiệp. Việc sử dụng phần mềm Kế toán Fast Accounting thực hiện qua các bước cơ bản sau:

Bước 1: Lập các danh mục

·       Danh mục tài khoản

·       Danh mục tài khoản ngân hàng

·       Danh mục khách hàng, nhà cung cấp, CBNV (các đối tượng theo dõi công nợ)

·       Danh mục kho, hàng hóa vật tư

·       Danh mục vụ việc

·       Danh mục khoản mục phí

·       Danh mục tài sản cố định

Bước 2: Nhập vào các số dư

·       Số dư các TK thông thường (trừ các TK công nợ)

·       Số dư công nợ

·       Số dư tồn kho

·       Số dư vụ việc

Bước 3: Cập nhật các chứng từ phát sinh liên quan

1. Chứng từ Kế toán tiền mặt, Kế toán tiền gửi ngân hàng

2. Chứng từ Kế toán mua hàng và công nợ phải trả:

- Phiếu nhập mua hàng

- Phiếu nhập khẩu

- Hóa đơn mua hàng dịch vụ

- Chứng từ bù trừ công nợ

3. Chứng từ Kế toán hàng tồn kho

- Phiếu nhập kho

- Phiếu xuất kho

4. Chứng từ Kế toán bán hàng và chứng từ công nợ phải thu

- Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho

- Hóa đơn dịch vụ

5. Kế toán tài sản cố định

- Cập nhật thông tin về tài sản cố định

- Điều chỉnh giá trị tài sản

- Khai báo giảm tài sản

- Khai báo thôi khấu hao tài sản

6. Chứng từ tổng hợp

- Phiếu kế toán tổng hợp

Bước 4: Bút toán phân bổ, kết chuyển cuối kỳ:

·       Bút toán phân bổ khấu hao tài sản cố định

·       Tính và cập nhật giá hàng tồn kho

·       Bút toán kết chuyển cuối kỳ

>> Bạn đọc có thể tham khảo thêm thông tin tại website Công ty Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp (FAST)

3.4. Phần mềm kế toán EFFECT

Giới thiệu nhà cung cấp

Với kinh nghiệm hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phần mềm quản trị doanh nghiệp, EFFECT đã trở thành một thương hiệu tin cậy, đạt nhiều thành tựu và đánh giá cao bởi các doanh nghiệp.

Giá sản phẩm, quy trình triển khai cài đặt

Bảng giá phần mềm kế toán EFFECT EFFE dành cho Phiên bản đóng gói, trả tiền 01 lần. Chi phí này chưa bao gồm đi lại, ăn ở đối với khách hàng ngoài Hà Nội và TP. HCM.

- Dịch vụ trực tuyến: Miễn phí dịch vụ trực tuyến 247.

Chi phí đào tạo: dao động trong khoảng từ 2.000.000 – 6.000.000 VNĐ tùy theo yêu cầu đào tạo từ phía doanh nghiệp (theo thời gian, địa bàn, số CNBV được đào tạo, …)

Quy trình triển khai phần mềm kế toán EFFECT EFFE gồm các bước cơ bản sau:

·       Khảo sát chi tiết yêu cầu, tư vấn xây dựng bài toán

·       Xây dựng/Customize phần mềm

·       Áp dụng thử nghiệm và tinh chỉnh phần mềm

·       Nghiệm thu

·       Bảo hành phần mềm

Phần mềm kế toán EFFECT EFFE cũng được hỗ trợ bảo hành miễn phí trong vòng 1 năm, nhằm đảm bảo phần mềm hoạt động liên tục không làm ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

>>> Nguồn thông tin tổng hợp tại Website doanh nghiệp

Một số đặc điểm của phần mềm kế toán EFFECT EFFE

- Đánh giá ưu điểm của phiên bản phần mềm kế toán EFFECT cho doanh nghiệp nhỏ phiên bản miễn phí (không áp dụng với các phiên bản tính phí) thì khi đăng nhập vào phần mềm lần đầu tiên sẽ cho tự đặt mật khẩu và xác nhận mật khẩu để khởi tạo dữ liệu ban đầu.

- Sổ sách chứng từ kế toán mang tính cập nhật và bám sát chế độ kế toán hiện hành; phần mềm miễn phí, không yêu cầu license; thiết kế báo cáo dễ nhìn.

- Tuy nhiên phần mềm kế toán EFFECT bị hạn chế khả năng làm việc trên nhiều tab; Giao diện sử dụng chưa tối ưu cho font chữ và thao tác nhập liệu; Khả năng kiểm soát nhập liệu chưa tốt;

Cách sử dụng phần mềm

Để sử dụng phần mềm kế toán EFFECT hiệu quả, người dùng có thể tham khảo các công việc được tóm lược qua các bước cơ bản sau:

Bước 1: Lập hệ các danh mục

·       Danh mục tài khoản

·       Danh mục Đơn vị khách hàng

·       Danh mục V.liệu, S.phẩm, H.hóa, CCDC

·       Danh mục Kho

·       Danh mục Phòng ban

·       Danh mục Vụ việc, Hợp đồng, Công trình

·       Danh mục Nhân viên bán hàng

·       Danh mục Tài sản cố định

·       Danh mục Đơn vị cơ sở

Bước 2: Nhập dữ liệu

·       Chọn chứng từ Nhập dữ liệu\Số dư ban đầu

·       Cập nhật Số dư công nợ ban đầu

·       Cập nhật Số dư tồn kho VLSPHH ban đầu

·       Cập nhật số dư TSCĐ ban đầu

·       Cập nhật số dư tài khoản ban đầu

Bước 3: Xem các báo cáo liên quan để kiểm số liệu đã nhập. Lưu ý về tính lưỡng tính của một số tài khoản

·       Tiền mặt

·       Tiền gửi ngân hàng

·       Nhập xuất kho vật tư, hàng hóa

·       Hóa đơn bán hàng

·       Tài sản cố định

·       Bút toán tổng hợp

·       Bút toán định kỳ

 

Bước 4: Thao tác cuối kỳ:

·       Tính giá vốn

·       Chênh lệch tỷ giá

·       Kết chuyển xác định kết quả kinh doanh

>>> Bạn đọc có thể tham khảo thêm thông tin tại website Công ty Cổ phần Phần mềm Effect

3.5. Phần mềm kế toán SIMBA

Phần mềm kế toán SimBa là một sản phẩm được nghiên cứu và phát triển bới Công ty Cổ phần phát triển phần mềm Asia. Đây là một sản phẩm phần mềm đóng gói, thiết kế theo hướng tối giản, giao diện thân thiện, dễ sử dụng, phù hợp với các doanh nghiệp mới thành lập hoặc những doanh nghiệp hoạt động với quy mô nhỏ.

Giá niêm yết tham khảo trên website của phần mềm kế toán Simba là 4.000.000 đồng.

Đặc điểm của phần mềm kế toán Simba:

+ Cài đặt và đăng nhập dễ dàng, nhanh chóng. Người dùng có thể tự thực hiện không cần thủ tục rườm rà và hỗ trợ từ nhà cung cấp.

+ Mặc dù là phần mềm đóng gói nhưng phần mềm Simba vẫn tích hợp đầy đủ những tính năng cơ bản của kế toán – tài chính liên quan đến: tiền mặt, tiền gửi, bán hàng, mua hàng, hàng tồn kho, công cụ dụng cụ, tài sản cố định, giá thành, tiền lương, tổng hợp…

+ Phần mềm cài đặt tại ổ D nên không bị ảnh hưởng khi cài đặt lại Windows.

+ Tự động trong việc thực hiện thu chi.

+ Có thể lọc và sửa chứng từ ngay trên nhật ký chung.

+ Phân quyền chi tiết đến từng chứng từ, phân hệ và người dùng.

+ Giá thành rẻ nằm trong khả năng sử dụng đối với nhiều doanh nghiệp.

+ Tuy nhiên khả năng tự động còn hạn chế. Và tính năng chỉ phù hợp với doanh nghiệp có các hoạt động tài chính đơn giản.

Giao diện làm việc của phần mềm kế toán Simba

·       Thông tin về doanh nghiệp nhập liệu tại “DM dữ liệu” – Số 1.

·       Chọn năm làm việc tại vị trí số 2.

·       Số 3: các các phân hệ kế toán.

·       Người sử dụng khai báo danh mục tại vị trí số 4.

·       Số dư đầu kỳ, đầu năm các tài khoản, số dư công nợ và tồn kho đầu kỳ nhập tại vị trí số 5.

·       Chứng từ phát sinh hàng ngày được người sử dụng nhập vào vị trí số 6

·       Báo cáo tương ứng với từng phân hệ được kết xuất tại vị trí số 7.

Các phím chức năng chung khi thao tác

F3: Sửa; F4: Thêm; F5: Tìm theo tên; F6: Đổi mã; F7: In; F8: Xoá; Ctrl +F: Tìm

Quy trình sử dụng phần mềm kế toán Simba

Tạo tên đăng nhập, mật khẩu, phân quyền:

Vào “Hệ thống” -> “Quản lý người sử dụng”

+ Check vào ô “là người quản lý” nếu bạn có vai trò toàn quyền sử dụng.

+ Nếu không toàn quyền sử dụng thì không check vào ô “là người quản lý” và thực hiện phân quyền.


Read more »Mar
6
Bài học Logistic thuê ngoài giữa Dell và Asus
Posted by Thang Le Toan on 06 March 2020 01:25 AM

Thuê ngoài Logistic là một xu thế đang phát triển hiện nay, vừa có thể cắt giảm được chi phí sản xuất và quản lý, vừa nâng cao được mức dịch vụ khách hàng, tuy nhiên, trên thực tế không bao giờ đơn giản như thế.

ASUSTeK Computer Incorporated (ASUS) là một tập đoàn đa quốc gia đặt trụ sở tại Đài Loan chuyên sản xuất các mặt hàng điện tử như bo mạch chủ, máy tính xách tay, máy chủ, điện thoại di động và các sản phẩm máy tính khác.

Thời điểm những năm 2000, ASUS là 1 nhà thầu nhỏ phụ trách những linh kiện rất đơn giản trên máy tính đóng nhãn Dell. Lúc này sản phẩm Dell ra đời từ thiết kế của chính hãng này, các khâu lắp ráp, cùng rất nhiều linh kiện trọng yếu như bo mạch chủ, RAM và màn hình đều do Dell đảm nhiệm… Những linh kiện khác, ít quan trọng hơn như vỏ máy, tản nhiệt… được thuê ngoài ở các nhà thầu châu Á, và một trong số đó là ASUS. Sau 1 vài năm đảm nhiệm việc xử lý những tiểu tiết cho Dell, đại diện của ASUS đưa ra 1 đề nghị rất xuôi tai: ASUS sẽ đảm nhiệm hoàn toàn công đoạn chế tạo bo mạch chủ của các máy tính Dell với mức giá thấp hơn 20% mức giá xuất xưởng của chính hãng Dell. Chưa nói tới 20% chênh lệch kia sẽ đi thẳng vào lợi nhuận của Dell, chỉ cần xét đến việc Dell được trút bỏ gánh nặng quản lý những nhà máy với hàng chục ngàn công nhân cùng hàng trăm vấn đề phức tạp đã khiến Dell gật đầu ngay lập tức.

logistics thuê ngoài - bài học của asus và dell

Sau đó vài năm, đại diện của ASUS liên tục viếng thăm tổng hành dinh của Dell và đem tới những lời đề nghị ngày càng hấp dẫn hơn. ASUS có thể làm được những gì Dell làm, thậm chí còn tốt hơn với 1 mức giá rẻ hơn. Dell không mất gì mà càng ngày càng “nhàn hạ” hơn trong việc đưa 1 sản phẩm ra thị trường. Dell chỉ có việc tìm hiểu xem khách hàng muốn gì, viết các yêu cầu đó ra giấy và chuyển cho ASUS rồi rung đùi ngồi đợi sản phẩm ra lò, dán mác Dell lên vỏ hộp rồi tung ra thị trường. Từ chỗ là 1 công ty sản xuất máy tính, dần dà Dell đã trở thành 1 công ty bán lẻ thiết bị. Tuy nhiên, lần cuối cùng đại diện của ASUS bay tới Mỹ, ông ta không tới tổng hành dinh của Dell mà đi thăm các hãng bán lẻ như Best Buy, Walmart để quảng bá cho thương hiệu laptop đóng mác ASUS với chất lượng “như hàng của Dell” nhưng có giá thấp hơn 20%. Những năm dài làm “culi” cho Dell cuối cùng đã được trả công, với kinh nghiệm của mình ASUS trở thành 1 trong những hãng laptop có doanh số lớn và là 1 đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Dell. Trong khi đó Dell lại bị lệ thuộc vào ASUS vì sau quá nhiều năm “ăn không ngồi rồi”, Dell đã không còn đủ khả năng sáng tạo ra 1 sản phẩm của riêng mình nữa.

Câu chuyện trên là một bài học đắt giá đối với Dell. Do quá chủ quan trước những động thái của Asus, đông thời bị hấp dẫn bởi những món hời trước mắt, Dell đã đánh mất mình lúc nào không hay. Dell đã tự đào hố chôn mình khi thuê ngoài Asus quá nhiều khâu quan trọng trong qui trình sản xuất, dẫn tới một sự lệ thuộc quá mức, để khi Asus trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp, lớn mạnh, thành thạo khâu sản xuất, lắp ráp và qui trình quản lí, chiếm lĩnh thị phần thì Dell đã không trở tay kịp. Do vậy, có thể thấy việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thuê ngoài và kiểm soát các nhà cung cấp là rất quan trọng, giúp doanh nghiệp luôn chủ động trước các động thái của các đối tác này.


Read more »
Help Desk Software by Kayako