Live Chat Software by Kayako
RSS Feed
Knowledgebase : FTP service
Các ứng dụng FTP Client như FileZilla, Cyberduck, WinSCP... đang được sử dụng khá phổ biến và rộng rãi hiện nay để truy cập, upload và download dữ liệu tới web server của người dùng bằng cách tạo kết nối qua FTP - giao thức File Transfer Protocol với n...
Help Desk Software by Kayako