Live Chat Software by Kayako
RSS Feed
Knowledgebase : BigData - CRM Banking
Trong dự án Data Warehouse - Business Intelligent - Management Information System (DW/BI/MIS), kiến thức về kỹ thuật (Database Administration) chỉ chiếm 5-10%, còn lại là các kiến thức về phân tích nghiệp vụ và hoạch định kế hoạch chiến lược của chuyên ng...
Help Desk Software by Kayako