Live Chat Software by Kayako
RSS Feed
Knowledgebase : Soft Router-Firewall
   

1. Cấu hình khởi tạo kết nối VPN kiểu PPTP: [1] [2]2. CấU HNH NAT OUTBOUD SAU: Các lệnh phân hoạch NAT: * Action: PASS * Interface: LAN * TCP/IP Version: IPv4 * Protocol: GRE * Source: any * Destination: any * Action: PASS ...
MụC đCH CủA VIệC ảO HO CC THIếT Bị MạNG ROUTER FIREWALL: 1. Nhằm thay thế, bổ sung hoặc 2. Tiết kiệm chi phí khi phải đầu tư thêm thiết bị mạng định tuyến, tường lửa, NAT, VPN, OpenVPN, DirectMAP, Bridge từ các hãng Cisco / Barracuda, Juniper, Fo...
Help Desk Software by Kayako