Live Chat Software by Kayako
 News Categories
(24)Microsoft Technet (2)StarWind (6)TechRepublic (4)ComuterTips (1)SolarWinds (1)Xangati (1)MyVirtualCloud.net (30)VMware (8)NVIDIA (9)VDI (1)pfsense vRouter (4)VEEAM (3)Google (2)RemoteFX (1)developers.google.com (1)MailCleaner (1)Udemy (1)AUGI (2)AECbytes Architecture Engineering Constrution (8)VMGuru (2)AUTODESK (9)storageioblog.com (1)Atlantis Blog (40)AT.COM (2)community.spiceworks.com (1)archdaily.com (16)techtarget.com (3)hadoop360 (3)bigdatastudio (1)virtualizetips.com (1)blogs.vmware.com (3)VECITA (1)vecom.vn (1)Palo Alto Networks (5)itnews.com.au (2)serverwatch.com (1)Nhịp Cầu đầu tư (3)VnEconomy (1)Reuters (1)Tom Tunguz (1)Medium.com (1)Esri (1)www.specommerce.com (1)tweet (1)Tesla (1)fool.com (7)ITCNews (1)businessinsider.com (1)hbr.org Harvard Business Review (1)Haravan (2)techcrunch.com (1)vn.trendmicro.com (8)thangletoan.wordpress.com (3)IBM (1)www.droidmen.com (2)blog.parallels.com (1)betanews.com (9)searchvmware.techtarget.com (1)www.bctes.com (1)www.linux.com (4)blog.capterra.com (1)theelearningcoach.com (1)www.examgeneral.com (1)www.wetutoringnation.com (1)chamilo.org/ (1)www.formalms.org (1)chalkup.co (1)www.mindonsite.com (4)www.microsoft.com (5)moodle.org (4)moodle.croydon.ac.uk (3)opensource.com (1)1tech.eu (1)remote-learner.net (1)paradisosolutions.com (3)sourceforge.net (1)elearningindustry.com (27)searchbusinessanalytics.techtarget.com (1)nscs.gov.sg (1)virten.net (1)fastest.com.vn (5)elearninglearning.com (2)www.computerweekly.com (1)youtube.com (1)www.techradar.com (3)computer.howstuffworks.com (2)techz.vn (2)techsignin.com (1)itworld.com (21)searchsecurity.techtarget.com (1)makeuseof.com (1)nikse.dk (1)4kdownload.com (1)thegioididong.com (1)itcentralstation.com (1)www.dddmag.com (2)Engenius (1)networkcomputing.com (1)woshub.com (1)hainam121.wordpress.com (1)www.lucidchart.com (1)www.mof.gov.vn (3)www.servethehome.com (6)www.analyticsvidhya.com (1)petewarden.com (2)ethinkeducation.com (1)jpmorganchase.com (1)TheExcelClub.com (1)www.driftar.ch (1)socialcompare.com (1)www.datapine.com (1)www.fintechfutures.com (1)ithinkvirtual.com (1)jorgedelacruz.uk (1)docs.min.io (1)www.maketecheasier.com (1)www.flackbox.com (1)www.mssqltips.com (1)www.vietsunshine.com.vn (1)securitydaily.net (1)www.hoangweb.com (2)VTV (6)NguyenTatThanh School (1)www.cbronline.com (1)tiasang.com.vn
RSS Feed
News
Sep
21
Partition (phân vùng) với linux
Posted by Thang Le Toan on 21 September 2017 09:14 PM

Partition là cái gì ?

– Phân vùng ổ cứng là công việc chia ổ cứng vật lý thành những vùng quản lý khác nhau, khi đã có nhưng phân vùng này thì việc sử sụng nó như sử dụng những ổ cứng độc lập. Vậy tại sao ta phải phân vùng ổ cứng ?

+ Về mặt quản lý dữ liệu chũng ta có thể thấy rõ điều này vd đơn giản : Partition-I quản lý  các file hệ thống , Partition-II file  còn lại, trong trường hợp có lỗi data Partition-II => hệ thống không ảnh hưởng, và ngược lại

+ Tăng hiệu quả trong việc lưu trữ data: khi ổ cứng được chia làm nhiều Partition thì mỗi Partition sẽ có block size riêng, trong trường hợp block size của Partition-II của bạn là 4K, mà trong Partition đó bạn lưu trữ 1 lương lớn file data 1K, bạn đang mất đi 3K cho mỗi file data, do đó việc set block size cho Partition sẽ trở nên hiệu quả hơn cho việc lưu trữ

=> để check block size của Partition command : $ df -h để check list phân vùng

=> như trên phân vùng root của tôi là /dev/sda1, tôi sẽ kiểm tra block size của nó command: $ sudo tune2fs -l /dev/sda1 | grep -i ‘block size’

– Giới hạn lưu trữ data trên Partition đó, đơn giản nếu  Partition-II là 10Gb bạn không phải bộ phim HD hay nào hay bạn cũng lưu trữ vào Partition này được 

* Partition type trong linux

– Primary Partition: fdisk command có thể chia ổ cứng tối đa 4 Primary Partition, trong trường hợp bạn muốn có hơn 4 Partition thì bạn phải tạo 1 Extended Partition sau đó tạo thêm các Logical partitions trong Extended Partition đó, trong trường hợp ổ cứng đã có 4 Primary Partition thì bạn phải xóa bớt đi 1 Primary Partition.

– Extended Partition: Ít nhất bạn phải có 1 Primary Partition trướng khi tạo Extended partition, fdisk command không thể tạo hơn 1 Extended partition trong linux, để sử dụng được Extended partition bạn phải có ít nhất 1 Logical partition

– Logical Partition: Extended partition có thể có nhiều Logical partition, Extended partition không thể access trực tiếp mà nó được access thông qua các Logical partition

* Note: Phải có ít nhất 1 Primary Partition trước khi tạo Extended partition, Extended partition có thể có nhiều Logical partition, tối đa chỉ có được 4 Primary Partition hoặc 3 Primary Partition với 1 Extended Partition

♥ Tìm hiểu thêm về fdisk, df, partion, terminal, command , tune2fs…

 

Thêm ổ cứng với linux

* Cơ bản

– Tháo lắp phần cứng

– Phân vùng (Primary Partition, Extended Partition, Logical Partition)

– Terminal

– Vim editor

* Sau khi lắp thêm ổ cứng

– SCSI hard drive thì Conventional Naming là sd* còn IDE drives là hd*, ở đây sdb là drives mới được thêm vào, do đó nếu chạy command: $ df -h sẽ không thấy phân vùng nào của sdb, công việc tiếp theo chúng ta cần làm là format đối với ổ cứng mới, hoặc mount đối với ổ cứng đã có dữ liệu, ở đây ổ cứng là mới hoàn toàn do đó chúng ta cần set Partition cho nó.

* Phân vùng ổ cứng 

– command: $ sudo fdisk /dev/sdb gõ m để thấy help rõ ràng nhất

– n để tạo mới Partition, có 2 option e để tạo Extended Partition và p Primary Partition, bắt buộc phải có Primary Partition trước khi phân vùng Extended Partition

– Partition number (1-4): để hiểu hơn về Partition (link), chọn 1

– Start cylinder: Mặc định là 1, chọn 1

– End  cylinder : chọn giá trị cuối (ở đây tôi chia làm 1 Primary Partition)

– Đợi xong tác vụ (ít thời gian) => xong việc phân vùng

– Sau khi hoàn thành nhơ chọn w để write lại Partition cho ổ cứng, hoặc có thể check lại command: $ ls /dev/sd* nếu thấy sd1 là ok

* Format ổ cứng

– Có thể format hầu hêt các định dạng của file system, Linux phổ biến nhất với các định dạng ext2,ext3,ext4,(mình chọn ext4)

: $ sudo mkfs -t ext4 /dev/sdb1

– Nếu thây wrtite inode done là ok rồi 

* Mount Partition sdb1 để sử dụng 

– Command : $ sudo vim /etc/fstab   chọn insert mode thêm /dev/sdb1       /media/data     ext4    defaults        0       2

– Command : $ cd /media

– Command : $ sudo mkdir data

– Command : $ sudo mount -a

– Command : $ sudo df -h

– Nếu thấy /dev/sdb1  dung lượng bị giảm là do mất 5% cho user root

– Restart để sử dụng 


Read more »
Help Desk Software by Kayako